آموزش آمار توصیفی و استنباطی

مطالعه آمار می تواند به دو بخش اصلی طبقه بندی شود. این بخش ها عبارتند از آمار توصیفی و آمار استنباطی. برای جمع آوری داده برای هر مطالعه آماری، ابتدا باید یک جمعیت هدف تعریف شود. اصطلاح «جمعیت» اشاره به گروهی دارد که برای جمع آوری داده های مورد نیاز در نظر گرفته شده است. اصطلاح «داده» عبارت است از اطلاعات جمع آوری شده از یک جمعیت هدف. یک جمعیت الزاماً به افراد اشاره نمی کند. یک جمعیت می تواند یک گروه از افراد یا اندازه گیری های انجام شده باشد.

آمار توصیفی

آمار توصیفی به منظور تحلیل داده به منظور تشریح، نمایش، یا خلاصه سازی داده ها با یک روش منطقی همچون الگوهای به دست آمده از داده ها، کمک می کند. به هر حال، آمار توصیفی نمی تواند امکان ارائه نتیجه گیری فراتر از داده های مورد پردازش را در اختیار ما قرار دهد یا نتیجه گیری های مشخصی را نسبت به فرضیه های طراحی شده در مطالعه ارائه نماید. در حقیقت آمار توصیفی تنها روشی ساده برای تشریح داده های موجود است.

138

کاربرد

اگر ما به سادگی داده های خام را در اختیار افراد قرار دهیم، امکان درک آنچه این داده ها نشان می دهند، دشوار است و این مشکل بطور خاص زمانی مشاهده می شود که حجم زیادی از داده ها وجود داشته باشند. بنابراین آمار توصیفی این امکان را فراهم می کند که داده های در دسترس را به شکل واضحتری در اختیار سایرین قرار دهیم و به این ترتیب امکان تفسیر ساده تر داده ها فراهم خواهد شد. برای مثال، اگر ما نتایج مربوط به عملکرد 100 دانشجو در یک رشته تحصیلی را در اختیار داشته باشیم، ممکن است علاقه مند باشیم که عملکرد کلی این دانشجویان را ارزیابی نماییم. علاوه بر این ممکن است شما علاقه مند به اطلاع از نحوه توزیع نمرات دانشجویان باشید. آمار توصیفی امکان انجام این بررسی را در اختیار شما قرار می دهد. در حقیقت، آمار توصیفی برای تحلیل جمعیت ها و ویژگی های مربوط به آنها همچون میانگین، انحراف معیار، مد، چارک … استفاده می شود.

آمار توصیفی را می توان به چند بخش طبقه بندی کرد که یکی از آنها مربوط به نمودارها و گراف ها است. در عمل تعداد زیادی نمودار و گراف وجود دارد که شما می توانید برای خلاصه سازی داده های خود تهیه کنید. اینکه کدام یک از این نمودارها را انتخاب می کنید، بستگی به نوع داده های جمع آوری شده و مطلبی دارد که شما قصد نمایش آن را به دیگران دارید.

140

آمار استنباطی

در برخی موارد شما برای انجام تحقیق، به کل جامعه مورد نظر خود دسترسی ندارید و صرفاً یک تعداد محدود از داده ها در اختیار شما قرار دارد یا اینکه بخواهید داده های سرشماری شده را در طول زمان بررسی کنید. برای مثال، شما ممکن است به دنبال بررسی نمرات امتحان همه دانشجویان در کشور باشید. ارزشیابی تمام نمره های امتحان همه دانشجویان در کل کشور امکان پذیر نیست و به همین خاطر شما مجبور خواهید شد از یک نمونه کوچکتر دانشجویان برای بررسی خود استفاده کنید (برای مثال، 100 دانشجو)، که این نمونه نماینده جمعیت بزرگتر یعنی همه دانشجویانی هستند که در کشور تحصیل می نمایند. آمار استنباطی روشی است که به ما امکان می دهد از این نمونه ها برای تعمیم ویژگی های نمونه به جمعیت هدف که نمونه از آن گرفته شده است، استفاده کنیم. بنابراین، مهم است که نمونه گرفته شده به درستی نماینده ویژگی های جامعه هدف باشد. به فرآیند تهیه نمونه مناسب در اصطلاح نمونه گیری گفته می شود (استراتژی های نمونه گیری به تفصیل در سایت قابل دسترسی است). آمار استنباطی از این حقیقت ناشی می شود که نمونه گیری بطور طبیعی حاوی خطا است و بنابراین نمی توان انتظار داشت یک نمونه ساده بطور کامل نماینده جامعه هدف باشد. روش های مورد استفاده در آمار استنباطی عبارتند از (1)برآورد پارامترها و (2) آزمون فرض های آماری. تمامی موارد ذکر شده به صورت بنیادی و به تفصیل در دوره آموزشی برگزار شده در شرکت آمار پژوهان پارسیان، تدریس می شود.

 141

 

دوره آموزشی

این دوره اصول مقدماتی و پایه تحلیل داده های آماری را به شرکت کنندگان آموزش می دهد. عناوین در نظر گرفته شده در این دوره شامل آمار توصیفی، آزمون فرض ها، برازش مدل و… می باشد.

اهداف دوره:

  • ایجاد درک مناسب از اصول پایه تحلیل آماری.
  • آموزش شرکت کنندگان در زمینه روش های مناسب ارائه داده ها و نتایج در گزارش ها و تحقیقات.
  • ارائه مقدمه و مرور مفاهیم آمار توصیفی
  • تشریح فواصل اطمینان
  • طرح فرضیه ها و آزمونها
  • آزمون معنی داری
  • آزمون های دو نمونه ای
  • تحلیل واریانس
  • بررسی پیوستگی داده ها در جداول (آزمون خی دو)

سرفصل های دوره:

در این دوره همچنین جلسات کارگاهی برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است که در این جلسات شرکت کنندگان می توانند به صورت گروهی بر روی مفاهیم آماری کار کنند و تحلیل های مورد نیاز خود را با استفاده از بسته های نرم افزاری انجام دهند. شرکت کنندگان در این دوره با تحلیل داده های نمونه آشنا خواهند شد. برای گذراندن این دوره نیازی به آشنایی با نرم افزار نیست.

مخاطبان دوره:

این دوره برای محققانی در نظر گرفته شده که نیاز به انجام تحلیل های آماری روی داده های مربوط به نمونه تحقیق خود دارند و بطور خاص در این حوزه به مطالعات اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، پزشکی و… توجه شده است. شرکت کنندگان در این دوره ممکن است محققان فعال در دانشگاه ها، نهادهای محلی یا دولت مرکزی، موسسات پژوهشی، تحقیقات بازار، و افرادی باشند که بر روی مسائل مرتبط در این زمینه فعالیت می کنند.در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید

tjtj
 
طرح توجیهی
درخواست خدمات 
همکاری با ما
تلگرام آمارپژوهان
مشاوره تلفنی
درگاه پرداخت