طرحهای پژوهشی انجام شده

12721813673_25fa65c2cb

شرکت آمار پژوهان پارسیان بیش از هشت سال سابقه در امور تحقیقاتی در زمینه های ختلف از جمله امور زیر داری کارنامه ای درخشان می باشد.
• کتاب بررس عوامل موثربرماندگاری زندگی زناشویی دراستان اصفهان سال 1389.
• طرح پژوهشی سنجش فضای کسب وکاردراستان اصفهان سال 1390.
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه( سازمان ثبت اسنادواملاک استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان امورزندانها و اقدامات تامینی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (شرکت نفت استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسناد توسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (شرکت گازاستان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسناد توسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (شرکت پتروشیمی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسناد توسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (شرکت پخش فراورده های نفتی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان حمل ونقل استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (اداره راه وترابری استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان نوسازی مدارس استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان بهزیستی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان بیمه خدمات درمانی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (کمیته امداداستان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان شهرداریهای استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسناد توسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (استانداری استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسناد توسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (اداره تربیت بدنی استان اصفهان)

})
درخواست پروژه
همکاری با ما
تلگرام آمارپژوهان
تماس با ما
درگاه پرداخت