طرحهای پژوهشی انجام شده

12721813673_25fa65c2cb

شرکت آمار پژوهان پارسیان بیش از هشت سال سابقه در امور تحقیقاتی در زمینه های ختلف از جمله امور زیر داری کارنامه ای درخشان می باشد.
• کتاب بررس عوامل موثربرماندگاری زندگی زناشویی دراستان اصفهان سال 1389.
• طرح پژوهشی سنجش فضای کسب وکاردراستان اصفهان سال 1390.
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه( سازمان ثبت اسنادواملاک استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان امورزندانها و اقدامات تامینی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (شرکت نفت استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسناد توسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (شرکت گازاستان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسناد توسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (شرکت پتروشیمی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسناد توسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (شرکت پخش فراورده های نفتی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان حمل ونقل استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (اداره راه وترابری استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان نوسازی مدارس استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان بهزیستی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان بیمه خدمات درمانی استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (کمیته امداداستان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسنادتوسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (سازمان شهرداریهای استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسناد توسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (استانداری استان اصفهان)
• طرح تهیه وتدوین اسناد توسعه اشتغال وسرمایه گذاری دستگاهی واستانی برای دوران پنجم توسعه (اداره تربیت بدنی استان اصفهان)در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید

tjtj
 
طرح توجیهی
درخواست خدمات 
همکاری با ما
تلگرام آمارپژوهان
مشاوره تلفنی
درگاه پرداخت